Czy ubezpieczenie dla księgowych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce to przede wszystkim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych oraz oc właścicieli budynków gospodarczych. Od niedawna także ubezpieczenia obowiązkowe posiadać muszą osoby zajmujące się działalnością gospodarczą zapewniającą usługi w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych, przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych, wyceną majątku, a także gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.

Ubezpieczenia obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane prowadzeniem ksiąg muszą być zawarte maksymalnie w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Ubezpieczenie zawierane jest standardowo na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenia obowiązkowe oc podmiotów zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych zakresem ochrony obejmuje szkody powstałe w wyniku niedopełnienia zobowiązań wynikających z powinności zawodowej lub ich zaniechania.

Ubezpieczenia obowiązkowe OC – dla księgowych

Ubezpieczenie nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu należącym do członków rodziny właściciela polisy. Ubezpieczenia obowiązkowe oc nie biorą odpowiedzialności również za szkody powstałe po utracie przez dany podmiot praw do wykonywania działalności. Wyjątek stanowi sytuacja gdzie szkody są następstwem działania mającego miejsce przed startą uprawnień. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są także straty powstałe w skutek działań wojennych, zamieszek i buntów, a także opłaty za kary umowne. Pełny zakres tego typu polisy regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców zajmujących się działalnością w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych z dnia 1 stycznia 2009 roku.

Suma, na którą zawarte może zostać ubezpieczenie dotyczące jednego zdarzenia, zależy w dużej mierze od zakresu wykonywanej działalności usługowej. Najwyższa kwota ubezpieczenia wynosząca 15 tysięcy euro dostępna jest dla biur rachunkowych zajmujących się działalnością, której podstawą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe. Kwota ubezpieczenia wynosząca 10 tysięcy euro przeznaczona jest dla podmiotów zajmujących się jedynie prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Najniższa suma 5 tysięcy euro przysługuje zaś za prowadzenie usług związanych z doradztwem podatkowym. Mieszkańcy kraju nad Wisłą nie przepadają za obowiązkami narzucanymi z góry przez Państwo. Jednakże ubezpieczenia obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane prowadzeniem usług rachunkowych powinny przynieść pozytywny efekt ze względu na większe bezpieczeństwo podczas korzystania z usług omylnych księgowych.